Uredjaj za automatsko navodnjavanjeTIFON 75 / 300 TIFONI su namenjeni za navodnjavanje svih vrsta poljoprivrednih kultura nezavisno od na?ina gajenja na površinama do 3 hektara, što omogu?ava primenu na individualnim ili kao dopuna velikim sistemima na društvenim gazdinstvima. Rad TIFONA je automatski. Namotavanje creva vrši se turbinskim pogonom što omogu?ava i koriš?enje vode iz vodotokova sa mehani?kim primesama. Po konstruktivnim karakteristikama razlikuju se TIFONI: 75, 82, 90, 100, zavisno od pre?nika creva koje se namotava, dužine do 300m. Promenom radnog pritiska i pre?nika dizne mogu?e je regulisanje brzine namotavanja creva (5 - 10m/h) i visine vodenog taloga (4 - 10 mm). Bez premeštanja uredjaja sa položaja samo njegovim zaokretanjem za 180o može se pokriti površina od 6 hektara. Za transport mašine dovoljan je i manji traktor snage do 30kW.

Kišni top Pripada sektorskim prskalicama i postavlja se na pokretni nosa?. Male gabaritne dimenzije, materijal Al legure i plastika omogu?avaju lak transport, pouzdan rad i dug vek trajanja.